IsiNdebele Vocab Words: What's Cooking?

Salibonani bangane (hello friends). If you are new, please start at the first post at the bottom and work your way up to this, the newest post. 
For today's post, we will look at some isiNdebele words associated with food.
imbiza - saucepan
ubukhokho - burnt on crust
bonda - stir
amasi - curds/ curdled milk
ukudla - meal/ food
phakela/ phakulula - dish up food
imphuphu yesinkwa - bread flour
ondla - nourish
ikhasi - peel
phothula/ chola - grind maize/ grind
ilitshe lokuchola - a grindstone
indlu - house
isikhwebu - mealie/ corn on the cob
inkomitsho - a cup
geca/ benga - cut with a knife
pheqa - close a knife
ithambo - bone
mnandi - pleasant/ nice
umhlabathi lo uvundile - this soil is fertile
ipulazi - farm
inala - plenty of crops
izinhlamvu/ amazambane - nuts/ groundnuts (not potato, like in other Bantu languages)
ifrigi - fridge
bila/ phuphuma - boil/ boil over
nambitheka - be tasty/ palatable (from nambitha, taste)
isibambo - tongs
uqwanga - gristle
ihwahwa - piece of animal fat
isitofu - stove (not tofu the food)
imbambayila (im/izim) - sweet potato
intuthu yamanzi - steam
umkhomo - baobab
bila - to boil
hluza - squash fruit to juice
itamatisi - tomato
igwili - potato
igovu - glutton
ibhabhalazi - hangover from drinking
umhluzi - soup
umkhiwa - fig
umganu - plate
nzima - heavy/ strong
mangalisa - surprised (from ukumangala)
ungqwaqwane - ice
hlanyela - plant/ sow
iziwiji - sweeties
inhlansi - spark
ulutho - thing
ilambazi/ isitshwala - thing/ thick mealie porridge
namathela - be sticky
inkalakatha - huge thing
umlaza - whey
inyamazana - animals
ingalukhuni - turkey
inyama yengulube - pork
isinkwa - bread
imbodlela - bottle
imithi - medicine
isabelo - a portion
isithelo sivuthiwe - the fruit is ripe (from vuthwa)
thinta - touch
faka emanzini - put into water to soak
chitheka - spill
khukhuza - scrape clean
uqhatshi - nice cooking food smell
umhlubulo - rib of meat
okudakisayo - harmful drugs
uluju/ ingcino - honey/ honeycomb
ukugadli okukhulisayo - malnutrition
umthimba/ umtshado - wedding
ulusu - tripe
phansi kwetafula - under the table
geza - wash
natha - to drink
ingcino/ inhlaka - sap
izinyo - tooth
phakathi - inside
amanzi acengekile - the water is pure
isithupha - thumb
umphimbo - throat
indebe - lip
qumbaqumba - tickle
chaya - spread out to dry
ithanga - pumpkin
itshizi - cheese
isikali - food can
tshisa - burn
nyama - meat
mpofu - light brown
uwomile - he is thirsty
isitshuba - napkin
isilungulela - heartburn/ indigestion
hlanza - vomit
lokhu kulomsebenzi - this is useful

Bonus words:
udwendwe (queue)
iphephandaba (newspaper)
umkhonto (traditional spear)
umuntu olesizungu - a lonely person
impophoma (torrent)
ubunyonyo/ ichobantwala - ant/ Matabele ant
amatheza/ umuhlwa - termites
amehlo amhlophe - congratulations
isilevu - chin
dumisa - worship
ibululu - puffadder
inhlathu (python)
nakana/ cabanga - meditate/ think on it
hoqa (to snore). Which I want to go and do now. Sala kuhle, bakithi.No comments:

Post a Comment

Comment lapha please